แอปโซลูท ขายทิ้ง ธุรกิจเกมออนไลน์

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / แอปโซลูท ขายทิ้ง ธุรกิจเกมออนไลน์

บอร์ด AIM อนุมัติขายหุ้นสามัญ บริษัท เอนโม จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกมออนไลน์ ในราคาทุน

09

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอปโซลูท อิมแพค (AIM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ขายหุ้นสามัญ บริษัท เอนโม จำกัด (บริษัทย่อย) จานวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยเสนอขายในราคาทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการหานักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจเกมออนไลน์ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับซื้อหุ้นของบริษัท เอนโม จากัด ต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

MThai news