ศาลนัดไต่สวนคดีขึ้น LPG 10 ก.ย.นี้

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ศาลนัดไต่สวนคดีขึ้น LPG 10 ก.ย.นี้

ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน คดีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขัดกฎหมายหรือไม่ วันที่ 10  ก.ย.นี้

05

ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนในคดีหมายเลขดำที่ 1696/2556 ระหว่างมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 5 รายยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 ราย เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คดีการปรับขึ้นราคาค่าก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือน)ในวันที่ 10 ก.ย.เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ ฟ้องว่านายกรัฐมนตรีกับพวกมีมติเมื่อวันที่ 13 ส.ค.56 เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยให้ปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.56 เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม และเห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนทั้งในส่วนของครัวเรือนรายได้น้อยและร้านค้า หาบแร่ แผงลอยอาหาร ให้คงราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 18.13 บาท จนกว่าจะมีมติให้ปรับขึ้นราคา

ทางผู้ฟ้องคดีระบุว่าเป็นมติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 61 ที่กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ากลับไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และยังไม่เคยรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงขอให้ยกเลิกมติดังกล่าว

 MThai news