โพลชี้ จำนำข้าว ชาวนาหนุน -ส่งออกอยากให้เลิก

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โพลชี้ จำนำข้าว ชาวนาหนุน -ส่งออกอยากให้เลิก

หอการค้า เผยผลสำรวจ นโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พบ ชาวนาส่วนใหญ่สนับสนุนให้ทำต่อเพราะช่วยลดภาระหนี้สิน ชีวิตดีขึ้น  ขณะที่ผู้ส่งออกต้องการให้ยกเลิก เนื่องจากมีผลเสียต่อประเทศ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจทัศนะของชาวนาไทยต่อนโยบายของรัฐ พบว่าชาวนามีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ในนโยบายรับจำนำข้าวในระดับมาก โดยให้คะแนน 3.53 คะแนน และ 3.40 คะแนนตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยชาวนาส่วนใหญ่ 63.7% เห็นว่าภาพรวมโครงการรับจำนำข้าวส่งผลให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดภาระหนี้สินเดิมของชาวนา มีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีเงินออมมากขึ้น

ส่วนผู้ส่งออกเห็นว่า แม้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์โดยตรง แต่ 70.6% เห็นว่ามีผลเสียต่อประเทศมากกว่า เพราะรัฐบาลตั้งราคารับจำนำสูงเกินไป ทำให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลงถึง 82% โดยคู่แข่งสำคัญยังคงเป็นเวียดนาม อินเดีย และกัมพูชา

ขณะเดียวกัน ยังมองว่าคุณภาพข้าวแย่ลงด้วย หลังมีโครงการรับจำนำ ดังนั้น ควรยกเลิกโครงการรับจำนำแล้วใช้การประกันรายได้ เพื่อทำให้ราคาเป็นราคาเดียวกับราคาโลก ทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

พร้อมทั้งหามาตรการช่วยเหลือชาวนาในเรื่องการเพาะปลูก ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ สนับสนุนต้นทุนแทน เพราะหากเดินหน้านโยบายรับจำนำข้าวในราคาที่สูงเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาข้าวไทยในอนาคตทั้งด้านคุณภาพและศักยภาพการแข่งขัน

MThai News