คลังแย้มแบงก์SME แบงก์อิสลามฟื้นฟูได้เอาอยู่!!

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลังแย้มแบงก์SME แบงก์อิสลามฟื้นฟูได้เอาอยู่!!

คลังแจงสี่เบี้ยธนาคารเอสเอ็มอี และธนาคารอิสลามมีเงินทุนหรือสภาพคล่องเพียงพอ ไม่น่าห่วงสามารถฟื้นฟูได้

210
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยถึงปัญหาสภาพคล่องธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)ว่า ทั้ง 2 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ส่วนเรื่องสภาพคล่องธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในระยะแรกไปแล้ว และ ธอท. ไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใด ยังมีสภาพคล่องส่วนเกินจากที่ต้องดำรงตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนมาก ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ในขณะที่ ธพว. แม้เคยมีปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ปัจจุบันสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และในขณะนี้ ธพว. อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามแผนฟื้นฟูกิจการ
นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้จัดตั้งสภาสถาบันการเงินของรัฐขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือดังกล่าว คือ การเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินของรัฐ อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน โดยให้การสนับสนุนวงเงินแบบ Uncommitted Line จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งหากสถาบันการเงินของรัฐแห่งใด มีความต้องการสภาพคล่องเร่งด่วนก็จะสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ทันที
Mthai news