เปิด 3 กองทุนใหม่SCBรองรับเกษียณอายุ10-30ปี

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิด 3 กองทุนใหม่SCBรองรับเกษียณอายุ10-30ปี

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทุนเกษียณอายุ 3 ระยะ รองรับแผนเกษียณ 10ปี 20 ปี และ 30 ปี มูลค่ากองทุนละ 5,000 ล้านบาท

โชติกา1+
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เผยบริษัทออกกองทุนใหม่ 3 กอง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB Retirement Year 2566) แผนเกษียณระยะสั้น 10 ปี กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB Retirement Year 2576) แผนเกษียณระยะกลาง 20 ปี และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB Retirement Year 2586) แผนเกษียณระยะยาว 30 ปี

โดยมีมูลค่ากองทุนละ 5,000 ล้านบาท เริ่มจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุน SCB Retirement มีนโยบายลงทุนไปสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซี่งทั้ง 3 กองทุน จะแบ่งการลงทุนดังนี้ กองทุน  SCB Retirement Year 2566 จะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 50% ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัดส่วน 32% ลงทุนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ (TBMA Government Bond Index Maturity) 1-3 ปี สัดส่วน 34% และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท สัดส่วน 34%

กองทุน SCB Retirement Year 2576 จะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 75% ซึ่งใช้เกณฑ์ มาตรฐานคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 58%  ลงทุนตลาดTBMA 1-3 ปี สัดส่วน 21% และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท  สัดส่วน 21%

กองทุน SCB Retirement Year 2586 จะลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 75% ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 90%  ลุงทุนตลาดTBMA 1-3 ปี สัดส่วน 5% และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท สัดส่วน 5%

Mthai news