นักลงทุน!มีเฮทริกเกอร์ฟันด์ผลตอบแทน 6%ใน 6 เดือน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / นักลงทุน!มีเฮทริกเกอร์ฟันด์ผลตอบแทน 6%ใน 6 เดือน

บลจ.กรุงศรีมั่นใจตลาดหุ้นไทย ออกขายกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 3%พลัส3%ทริกเกอร์ 1 ผลตอบแทนรวม 6% ในเวลา 6 เดือน

12787+

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. กรุงศรี เผยบริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 3%พลัส3%ทริกเกอร์ 1 (KFEQ3P3-1) อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 7 – 13 พ.ย. 56 ตั้งเป้าผลตอบแทนโดยรวม 6% ในระยะเวลา 6 เดือน โดยรับผลตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3% และรับผลตอบแทนเพิ่มอีก 3% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน 10.72บาท

กองทุนดังกล่าว มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมุลค่าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการดี  กองทุน KFEQ3P3-1 ตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 6%

กองทุนดังกล่าวมีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนเร็วขึ้นจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 2 ครั้ง โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนครั้งแรกเมื่อหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 3% หรือกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.30 บาท ติดต่อกัน 5 วันทำการ หรือ ณ วันใดวันหนึ่งระหว่าง 5 วันทำการ  ซึ่งบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่า 3% ของราคาที่ตราไว้หรือ 0.30 บาทต่อหน่วย

และผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนครั้งที่ 2 อีก 3% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมดรวมเป็น 6% ของเงินลงทุนเริ่มแรก หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.72 บาท ติดต่อกัน 5 วันทำการหรือ ณ วันใดวันหนึ่งระหว่าง 5 วันทำการนั้นตามที่บริษัทเห็นสมควร

เชื่อมั่นว่ามูลค่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทย (valuation) อยู่ในระดับที่น่าลงทุน เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค  เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  แม้ว่าในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยอาจมีความผันผวนอยู่บ้าง

แต่คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวขึ้นสะท้อนผลประกอบการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังคงได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่มีต่อคอนโดมีเนียมช่วงราคา 1 – 3 ล้านบาทตามแนวรถไฟฟ้า และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Mthai news