อุต๊ะ!!IMFหนุนไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อุต๊ะ!!IMFหนุนไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

IMF ชี้เศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง พร้อมหนุนการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค การศึกษา และเร่งเพิ่มแรงงานมีฝีมือ

63077+
คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Executive Board of the International Monetary Fund: IMF) ประชุมสรุปการทบทวนภาวะเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2556 ดังนี้ ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคได้ดี และมีพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อต่ำ ฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ดี เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง และหนี้สาธารณะยังคงบริหารจัดการได้

การดำเนินนโยบายการคลังมีความเหมาะสม ทั้งนี้การปรับสมดุลภาคการคลัง (fiscal consolidation) ทีละขั้นตอนจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการคลัง (fiscal space) และเศรษฐกิจระยะปานกลาง สามารถรองรับการใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนตามแผนของรัฐบาลได้ ทั้งยังเห็นด้วยกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเทศเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ส่งเสริมการค้า และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว สนับสนุน การศึกษา ตลอดจนทดแทนการให้เงินอุดหนุนทั่วไป

นอกจากนี้การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปัจจุบันมีความเหมาะสม แต่ภาครัฐควรเตรียมพร้อมในการลดการผ่อนคลายเข้าสู่การดำเนินนโยบายแบบปกติ (normalisation) หากมีแนวโน้มเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น อนึ่งคณะกรรมการเห็นว่าฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง รวมถึง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นและความพร้อมในการดำเนินมาตรการ macroprudential ของไทย จะมีส่วนช่วยบรรเทาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้าได้

แต่รัฐบาลไทยควรเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์และระเบียบการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่มิใช่ธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialised Financial Institutions: SFIs) ให้รัดกุมขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมพร้อมทั้งส่งเสริมให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอยางทั่วถึง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น

รวมถึงเร่งเพิ่มคุณภาพของแรงงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะแรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาความไม่สมดุล ระหว่างทักษะแรงงานกับความต้องการของตลาด

Mthai news