กองอสังหาฯเหมราชเริ่มซื้อขาย 23 ม.ค.

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กองอสังหาฯเหมราชเริ่มซื้อขาย 23 ม.ค.

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) เริ่มซื้อขาย 23 ม.ค. นี้ พร้อมจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 90%ของกำไรสุทธิ

HPF

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมซื้อขายในวันที่ 23 มกราคม 2557

ทั้งนี้ HPF ได้เสนอขายหน่วยลงทุนจำนวน 470 ล้านหน่วย ต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 -23 ธันวาคม 2556 ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 4,700 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุน

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า HPF ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า จำนวน 104 โรงงาน เนื้อที่ประมาณ 203 ไร่ และมีพื้นที่อาคารโรงงานทั้งหมด 150,117 ตารางเมตร

สำหรับโรงงานทั้งหมดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากการ ส่งเสริมของภาครัฐ  HPF มีจุดเด่นด้านทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด

นอกจากนี้ยังมีอัตราการเช่าสูงและมีผลการดำเนินการที่ดีมาโดยตลอด ประกอบกับการบริหารงานและประสบการณ์ของ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน จึงมั่นใจว่าการเข้าจดทะเบียนของ HPF จะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ลงทุน

ทั้งนี้ HPF เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ และมีลักษณะโครงการแบบระบุเฉพาะเจาะจง HPF มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

ส่วนที่กำไรข้างต้นเป็นกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาและการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หลัง IPO ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ HPF 3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน ถือหน่วยลงทุน 23.12% ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 10.00% และธนาคารออมสิน ถือหน่วยลงทุน 10.00%

MThai News