ก.ล.ต.ฟัน”ลีสวัสดิ์ตระกูล”ข้่อหาปั่นหุ้น”RICH”

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.ล.ต.ฟัน”ลีสวัสดิ์ตระกูล”ข้่อหาปั่นหุ้น”RICH”

ก.ล.ต. สั่งลงโทษ”ลีสวัสดิ์ตระกูล”ข้่อหาปั่นราคาหุ้น”RICH” ปรับ26.66 ล้านบาท ตามพ.ร.บ.ตลาดหุ้น 2535

sec002

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า  ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้นบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (RICH)ที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพบว่าปริมาณและราคาซื้อขายหุ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 เปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

ทั้งนี้เกิดจากการรู้เห็นร่วมกับตัวการรายอื่นซื้อขายหุ้นในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำการซื้อขายหุ้นผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ กับตัวการรวม 15 ราย รวมทั้งมีการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มจำนวนมาก เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

โดยการกระทำของนายสมเดชเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
“คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ นายสมเดช ลีสวัสดิ์ตระกูล 25.66 ล้านบาท กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว และนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล และนางสาวอุษณีย์ อ่อนจ้าย ผู้สนับสนุน รายละ 3.33 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26.66 ล้านบาท

MThai News