ก.ล.ต. สั่งพักงานผู้แนะนำการลงทุนในหุ้น 1 ราย

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.ล.ต. สั่งพักงานผู้แนะนำการลงทุนในหุ้น 1 ราย

สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนในหุ้น 1 ราย คือ นายวิโรจน์ ทองบูรณะ สังกัด บล. ยูโอบีเคย์ เฮียน

กลต+
สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 1 ราย คือ นายวิโรจน์ ทองบูรณะ สังกัด บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นเวลา 1 เดือน ฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

โดยก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บล.ยูโอบีฯ พร้อมหนังสือร้องเรียนจากลูกค้า หลังตรวจสอบพบว่า นายวิโรจน์ ไม่แจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ และภาระหน้าที่ในการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อนที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์นั้น ทำให้ลูกค้าต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เร็วกว่ากำหนดชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับขาย (force sale) การกระทำดังกล่าวพิจารณาได้ว่า นายวิโรจน์ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุนลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายวิโรจน์ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557

MThai News