ธ.ก.ส. ร่อนหนังสือเวียนสาขาทั่วประเทศ เร่งจ่ายเงินชาวนา

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส. ร่อนหนังสือเวียนสาขาทั่วประเทศ เร่งจ่ายเงินชาวนา

ธ.ก.ส. ส่งหนังสือเวียนสั่งสาขาทั่วประเทศ เร่งจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว คาดดำเนินการได้เสร็จสิ้นกลางเดือนมีนาคมนี้

09-1

รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกหนังสือเวียน ลงนามโดย นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ และโฆษกธนาคาร ธ.ก.ส. ถึงสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ตามที่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการได้ชี้แจงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาว่า ธนาคารจะไม่นำเงินฝากของลูกค้าไปจ่ายโครงการรับจำนำข้าวโดยเด็ดขาด พร้อมยืนยันว่า เงินที่จะนำมาใช้จ่ายต้องเป็นเงินที่มาจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์และเงินที่รัฐบาลจัดหามาให้เท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าในการจัดหาเงินเพื่อนำมาจ่ายให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ธนาคารขอเรียนชี้แจงให้ทราบดังนี้

1. จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติไม่รับพิจารณาเรื่องการกู้เงินจำนวน 130,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/2557 โดยขอให้รัฐบาลใช้ดุลพินิจและเป็นผู้ตัดสินใจเองนั้น รัฐบาลได้มีการทบทวนพร้อมหารือในข้อกฎหมายกับกฤษฎีกาแล้วเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ จึงมีมติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาเงินกู้จำนวน 130,000 ล้านบาท มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวแล้ว

2. กระทรวงการคลังมีแผนจัดหาเงินกู้มาใช้ในโครงการสัปดาห์ละ 20,000 ล้านบาท จนครบตามจำนวน

3. เมื่อธนาคารได้รับเงินกู้ดังกล่าวรวมกับเงินการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืน ธนาคารจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรทันที โดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นกลางเดือนมีนาคม 2557

4. ขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักว่า ขณะนี้เกษตรกรลูกค้าของธนาคารกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาการรับเงินล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น ธนาคารจึงขอความร่วมมือจากพนักงานในการดูแลลูกค้า ดังนี้

4.1 เร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือเกษตรกรลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยขอความร่วมมือทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามที่เห็นสมควร

4.2 ให้บริการลูกค้าด้วยความประทับใจ โดยใช้ความจริงใจ ความสัมพันธ์ที่ ธ.ก.ส. มีต่อลูกค้ามาช้านาน มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง และแปรเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เช่น การอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ การไหว้ การยิ้มทักทาย การจัดเตรียมเครื่องดื่มและของว่างรับรองระหว่างที่เกษตรกรมาติดต่อขอรับเงินในโครงการ เป็นต้น

4.3 ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ ที่อาจนำไปสู่การร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น การเรียกรับเงินหรือสิ่งของ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษในการลัดคิวรับเงิน เป็นต้น สำหรับการนัดหมายเพื่อจ่ายเงิน ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นธรรม เช่น จ่ายเงินเรียงตามลำดับก่อนหลัง เป็นต้น

ธนาคารจึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อโปรดชี้แจง และทำความเข้าใจแก่พนักงานให้ได้ทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งขอให้ช่วยชี้แจงต่อเกษตรกรและลูกค้าผู้ฝาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในธนาคารและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

MThai news

10