สภาพัฒน์ฯชี้คนไทยเสี่ยงเบี้ยวหนี้เพิ่ม 31.3%

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สภาพัฒน์ฯชี้คนไทยเสี่ยงเบี้ยวหนี้เพิ่ม 31.3%

สภาพัฒน์ฯ ชี้คนไทยเสี่ยงเบี้ยวหนี้เพิ่ม ระบุสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 31.3% ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยมากถึงครัวเรือนละ 163,087 บาท

news_img_58779_1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ฯ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2557 ว่า ในปี 2557ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น แม้ว่าไตรมาสแรกการก่อหนี้ของครัวเรือนจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ยอดคงค้างของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลกลับเพิ่มขึ้นถึง 31.3% เช่นเดียวกับสินเชื่อภายใต้การกำกับผิดนัดชำระเกิน 3 เดือน ที่เพิ่มขึ้นกว่า 42% รวมทั้งยอดคงค้างชำระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือนขึ้นไป ก็เพิ่มขึ้นถึง 36.4 % ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าในปี 2556 ที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,194 บาท เพิ่มขึ้น 4.1 % แต่ก็มีรายจ่ายเฉลี่ยถึงเดือนละ 19,061 บาท เพิ่มขึ้น 4.7 %

ขณะที่หนี้สินเฉลี่ย มีมากถึงครัวเรือนละ 163,087 บาท เพิ่มขึ้น 9.95 % และหากพิจารณาการใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือนบางกลุ่ม พบว่ายังมีความเสี่ยงต่อการดำรงชีพ โดยครัวเรือนกว่า 8 ล้านครัวเรือน หรือ 42.25 %จากครัวเรือนทั้งหมดมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและการชำระหนี้ ขณะที่อีก 4.7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของครัวเรือนที่เป็นหนี้ได้ก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคมูลค่ามากกว่า 70% ของมูลค่าหนี้รวมของครัวเรือน ส่วนครัวเรือนคนงานเกษตรและคนงานทั่วไปมีรายจ่าย 89% และ 85% ของรายได้รวม สูงกว่ากลุ่มอื่นๆซึ่งมีความเสี่ยงต่อการก่อหนี้

นอกจากนี้ ยังพบว่าในภาพรวมทั้งหมดมีครัวเรือนเพียง 75% เท่านั้นที่มีเงินออม และ 11.4 ล้านครัวเรือน หรือ 1 ใน 2ของครัวเรือนรวมมีเงินออมไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่ครัวเรือนที่มีเงินออมมากกว่า 500,000 บาท มีเพียง700,000 ครัวเรือนเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนไทยยังขาดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและอาจมีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงาน

 

Mthai News