กกพ.อนุมัติเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กกพ.อนุมัติเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย ทั้งหมดเป็นใบอนุญาต ร.ง.4 พร้อมเร่งอนุมัติส่วนที่ได้รับเรื่องจาก กรอ. มั่นใจออกใบอนุญาตได้ตามกรอบเวลา

2006-11-241111

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ว่า ภายหลังกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ขั้นตอนการออกใบอนุญาต ร.ง.4 มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากมีการยกเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว ทำให้เดือนมิถุนายนนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีการส่งคำขอผลิตไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงาน มา กกพ. 23 ราย กำลังการผลิตรวม 753.27 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 4 ราย กำลังผลิต 378.49 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) 13 ราย กำลังผลิต 65.18 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่น เช่น ลม ขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ อีก 13 ราย กำลังผลิตรวม 319.74 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2557) ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาอนุญาตให้เสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม กกพ. ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 ให้เป็นไปตามกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นความรอบคอบ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารด้วย โดยที่ผ่านมา กกพ. พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ไปแล้วทั้งสิ้น 512 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 9,241.84 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย.2557)

MThai News