กฎใหม่! นักการเมืองทำธุรกรรม 5 แสนต้องแจ้ง ป.ป.ช.

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กฎใหม่! นักการเมืองทำธุรกรรม 5 แสนต้องแจ้ง ป.ป.ช.

ป.ป.ช.ออกกฎเหล็กให้สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งการทำธุรกรรมของนักการเมืองและข้าราชการให้ ป.ป.ช.ทราบ หากมีการทำธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาท และอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

วันที่ 29 ก.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าว่า ป.ป.ช.ได้เชิญตัวแทนสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ ร่างประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.เรื่องกำหนดจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ได้ข้อสรุปว่า ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช.ในการออกระเบียบ ป.ป.ช.ให้สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งการทำธุรกรรมของนักการเมืองและข้าราชการให้ ป.ป.ช.ทราบ หากมีการทำธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาท และอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 57

14

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะมีการประชุมร่วมกันในคณะทำงานอีก หลังจากมีเรื่องที่ต้องร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดทางเทคนิคและในทางปฏิบัติอีกประมาณ 32 ประเด็น อาทิ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มของป.ป.ช. รวมไปถึงรูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และสถาบันการเงิน โดยทางตัวแทนผู้บริหารสถาบันการเงินได้ส่งตัวแทน 5คน มาร่วมประชุมกับคณะทำงานของป.ป.ช. เพื่อกำหนดรายละเอียดทั้ง 32ประเด็นต่อไป

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ถ้าพิจารณาในประเด็นได้เสร็จทั้งหมด คาดว่าคณะกรรมการป.ป.ช.จะมีมติเพื่อให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินวันที่ 30ก.ย.57 ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพิจารณาเดิมที่กำหนดเอาไว้ สำหรับประกาศฉบับนี้ หากมีการบังคับใช้มั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากป.ป.ช.สามารถเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินและการทำธุรกรรมของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.ได้ทันที จากเดิมต้องรอให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองก่อนป.ป.ช.จึงจะสามารถดำเนินการได้ จะทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น

MThai News