ตลท.ประกาศปรับปรุงมาตรการกำกับดูแล

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลท.ประกาศปรับปรุงมาตรการกำกับดูแล
ตลท. ประกาศปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ทาง ตลท. ได้มีการปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ ด้วยแนวทาง Trading alert list และ Cash balance เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ลงทุน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 

193

 

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการซื้อขาย ตลท. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการใช้เกณฑ์แต่ละระดับออกไปได้ตามความเหมาะสม และอาจประกาศหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่หลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติอย่างมากไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน หรือมีการซื้อขายกระจุกตัวโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และสำหรับกรณีหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติเข้าข่ายตามเกณฑ์ Turnover list ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเข้าเงื่อนไข ตลท. ยังคงหลักการเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยการวางเงินสดเป็นประกันไว้ล่วงหน้าก่อนการซื้อ 100% หรือซื้อด้วยบัญชี Cash balance เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ หากในระหว่างที่ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance หลักทรัพย์นั้นผิดปกติและเข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading alert list ให้ดำเนินการตามเกณฑ์ Trading alert list ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

MThai News