ขยายเวลาด่านไทย-พม่าวันเเรกหวังศก.ท่องเที่ยวคึกคัก

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ขยายเวลาด่านไทย-พม่าวันเเรกหวังศก.ท่องเที่ยวคึกคัก
กระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาเปิดด่านไทย-พม่า ด่านสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 และด่านบ้านริมเมย หวังศก.ท่องเที่ยวคึกคัก มีผลวันแรก 1 มกราคม นี้นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเวลาเปิดจุดผ่านแดน ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา 2 แห่ง ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กำหนดขยายเวลา จากเวลา 06.30-18.30 น. เป็น 06.30-21.00 น. (เวลาไทย) ของทุกวัน และ 2. คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากเวลา 06.30-18.30 น. เป็น 05.30-20.30 น. (เวลาไทย)ของทุกวัน ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลในวันนี้ (1 มกราคม 2558) เป็นวันแรก

 

 

03

 

ขณะเดียวกัน นายอภินันท์ ระบุว่า การขอขยายเวลาเปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 จุดนั้น กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจุดที่มีปริมาณการค้าและการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลมากและสม่ำเสมอ จึงต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าบริเวณชายแดนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ

 MThai News