อ่านไว้ไม่ตกงาน! ‘ทีดีอาร์ไอ’ เเนะลดแรงงานล้น-เพิ่มขาดเเคลน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อ่านไว้ไม่ตกงาน! ‘ทีดีอาร์ไอ’ เเนะลดแรงงานล้น-เพิ่มขาดเเคลน

เด็กๆ อ่านไว้ไม่ตกงาน! ทีดีอาร์ไอ เเนะ ลดแรงงานล้นตลาด เพิ่มเเรงงานที่ขาดเเคลน  ส่วนการจ้างงานภาพรวมประเทศไทยยังสูง.. 

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2547-2557) สัดส่วนการเติบโตของตลาดแรงงงานไทยในภาพรวมว่า

โครงสร้างแรงงานของไทยมีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีจำนวนการจ้างงานที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางบวก  ส่วนปัญหาการว่างงานนั้น ทีดีอาร์ไอ มองว่า ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยถือว่ามีอัตราการว่างงานน้อยลง

ทีดีอาร์ไอ’เเนะ’ลดแรงงานล้น/เพิ่มเเรงงานขาดเเคลน

แต่เมื่อเทียบสัดส่วนของการจ้างงานในตลาดแรงงาน กลับเป็นสัดส่วนตรงกันข้ามกับผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เนื่องจากมีการผลิตบุคลากรของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการในสาขาที่ขาดแคลน ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานตึงตัว

ส่วนสถานศึกษายังมีการเรียนการสอนรายวิชาที่ไม่ตอบสนองต่อบริบทชุมชน ทำให้กลุ่มแรงงานซึ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเข้าไปหาแหล่งจ้างงานใหญ่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้เกิดความไม่สมดุลกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สำหรับข้อเสนอแนะคือ ให้ลดจำนวนแรงงานที่ล้นตลาด และเพิ่มแรงงานที่ขาด ในบางสาขาว่าจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น ขณะที่สถาบันควรกำหนดทิศทางองค์ความรู้ในการเปิดสอนวิชาเรียนที่ตอบโจทย์บริบทชุมชน

ในส่วนของตัวแรงงานเองที่กำลังเข้าสู่ระบบการทำงาน ควรเรียนรู้ทักษะในด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือและความรู้เชิงเทคนิค

และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นจุดแข็งที่เปิดโอกาสให้แรงงานสามารถแข่งขันเป็นที่ต้องการของตลาดที่หลากหลายและมากขึ้น โดยเฉพาะโอกาสของแรงงานไทยในเวทีอาเซียน

 

 

MThai News