ปตท.เผย แก๊ซโซฮอล์ – LPG ราคานิ่ง ระบุต้นทุนคงที

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปตท.เผย แก๊ซโซฮอล์ – LPG ราคานิ่ง ระบุต้นทุนคงที

ปตท. เผยแม้ราคาน้ำมันขึ้น – ลง แก๊ซโซฮอล์ – ก๊าซ LPG ไม่จำเป็นต้อง ขึ้น-ลง ตาม เหตุต้นทุนต่างกัน !

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของรัฐบาลปัจจุบัน ปตท. ขอให้ข้อเท็จจริง

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็น ราคาก๊าซธรรมชาติไม่ปรับขึ้นหรือลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นเนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทย อ้างอิงราคาน้ำมันเตา ในตลาดโลกย้อนหลัง 6-12 เดือน

จึงทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติไม่สามารถปรับได้ทันทีตามราคาน้ำมันในตลาดโลกสำหรับการสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล เป็นพลังงานทดแทนนั้น พบว่าต้นทุนเอทานอล ที่ใช้ผสมเป็นแก๊สโซฮอล์นั้น ไม่ขึ้นกับราคาน้ำมันในตลาดโลก

เนื่องจากเป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้น รัฐจึงจำเป็นต้องสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอลผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยให้ประเทศประหยัดงบประมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ เพื่อนำมากลั่นประมาณ 1,400 ล้านลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของก๊าซ LPG ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กระทรวงพลังงานเปิดโอกาสให้เอกชนทุกราย สามารถนำเข้าก๊าซ LPG ได้อย่างเสรี แต่เนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าไม่คุ้มค่า จึงไม่มีเอกชนรายใดนำเข้าก๊าซ LPG

นอกจาก ปตท. รายเดียวในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่จัดหาพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดปรับราคาทุก 3 เดือน อ้างอิงกับราคาต้นทุน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ผลิตได้จากก๊าซในอ่าวไทย จากโรงกลั่นน้ำมันและจากการนำเข้า

ดังนั้น ราคาก๊าซ LPG จึงมีโอกาสปรับขึ้นหรือลงในอนาคต ตามราคาตลาดโลก แต่คาดว่าไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้บริโภค เนื่องจากราคาขายปลีกยังคงเดิมที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม

อีกทั้ง ผู้บริโภคภาคครัวเรือนที่เป็น ร้านค้า หาบเร่แผงลอย และผู้มีรายได้น้อย ยังคงได้รับการช่วยเหลือให้สามารถใช้ก๊าซ LPG ได้ในราคาเท่าเดิมคือ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม

 

MThai News