คลังโต้ ไทยเสียภาษี ติดอันดับโลก-ที่ 1อาเซียน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลังโต้ ไทยเสียภาษี ติดอันดับโลก-ที่ 1อาเซียน

คลัง โต้ไทยเสียภาษีเป็นอันดับ 1อาเซียน โวตั้งแต่ปี 52 ประชาชนเสียภาษีลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากกรณีที่ปรากฏภาพในสื่อต่างๆ อ้างว่า ประชาชนไทยติดอันดับเสียภาษีสูงที่สุดในอาเซียน และติดอันดับที่ 7ของโลกนั้น วันนี้ (13 มี.ค. 58) กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว โดยยืนยันว่าข้อมูลที่ปรากฎมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลัง, ภาษี, ไทยเสียภาษีติดอันดับโลก
ภาษี

ซึ่งจากสถิติที่ปรากฎเป็นการรวบรวมโดยธนาคารโลก ที่มิใช่ข้อมูลภาระภาษีของภาครัฐทั้งหมด แต่เป็นข้อมูลเฉพาะของรัฐบาลกลางเท่านั้น โดยในกรณีของประเทศไทย รายได้ภาษีส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่จัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บรายได้ภาษีในสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น สัดส่วนของรายได้รัฐบาลกลางต่อ GDP (ที่ประมาณร้อยละ 16) จึงมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้หากพิจารณาจาก “Paying Taxes” ซึ่งเป็นผลการศึกษาส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในผลการศึกษา “Doing Business by World Bank” โดย Paying Taxes เป็นการศึกษาซึ่ง PwC ร่วมกับ World Bank ทำการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความยากง่ายในกระบวนการชำระภาษี จะพบว่าประชาชนไทยรับภาระในการเสียภาษีในอัตราลดลงมาโดยตลอด โดยอัตราภาษีโดยรวม ซึ่งเคยอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 38 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 26.9 ในปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

MThai News