ก.ล.ต. หนุน ขายตราสารหนี้และกองทุนรวมข้ามชาติ

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.ล.ต. หนุน ขายตราสารหนี้และกองทุนรวมข้ามชาติ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์การออกเสนอขายตราสารหนี้และกองทุนรวมข้ามประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. สนับสนุนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ระดมทุน เพิ่มทางเลือกแก่ผู้ลงทุน และเสริมสร้างศักยภาพตลาดทุนไทยให้พร้อมรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดทุนต่างประเทศ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มความน่าสนใจและความสามารถในการแข่งขันให้กับตลาดทุนไทย คาดมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 3/2558

 

2805-1-1

 

 

โดยในส่วนของตราสารหนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ออกตราสารหนี้ต่างประเทศ (foreign issuer) ออกเสนอขายศุกูกในไทยได้ สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียวได้ หากมาจากประเทศที่เป็นภาคีใน MOU ของประเทศกลุ่มสมาชิก ก.ล.ต. อาเซียน ซึ่งปัจจุบันมี 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ไทยที่ออกเสนอขายตราสารหนี้ในหลายประเทศสามารถยื่นแบบ filing ตาม ASEAN Disclosure Standards ได้ และถ้าออกเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถยื่นแบบ filing เป็นภาษาอังกฤษเพียงชุดเดียวได้

นอกจากนี้ กำหนดให้ foreign issuer ที่ออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ลักษณะของ foreign issuer การมีที่ปรึกษาทางการเงิน และมีตัวกลางในการเสนอขาย เป็นต้น

สำหรับการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศตามกรอบ ASEAN CIS ในส่วนที่ขายต่างประเทศ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันให้บริษัทจัดการกองทุนไทยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไทย อาทิ การกำหนดมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่สูงกว่า 50,000 บาทสำหรับการเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การจัดตั้งกองทุนเพื่อไปเสนอขายในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

MThai News