แฟชั่นไทยติดลบ! สศอ.ชู 6 โมเดล แก้ปัญหา

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / แฟชั่นไทยติดลบ! สศอ.ชู 6 โมเดล แก้ปัญหา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชี้ อุตสาหกรรม แฟชั่นไทย ปี 2558 ติดลบร้อยละ 2 พร้อมชู 6 โมเดล แก้ไขปัญหาแฟชั่นไทย

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2558 นี้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยังติดลบ และคาดว่าปีนี้ จะติดลบร้อยละ 2

แต่ในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1 – 2.5 ส่วนกลุ่มรองเท้าและเครื่องหนังคาดว่าจะขยายตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0 – 1 ซึ่งในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับคาดว่าจะขยายตัวติดลบร้อยละ 6 – 7

 

Clothing shop at Chatuchak Market
ภาพประกอบเนื้อหา

โดย สศอ.ได้เตรียมเสนอให้มีการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง 6 รูปแบบ ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ 1.การรวมกลุ่มด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เน้นสร้าง Value Creation ผ่านงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.การรวมกลุ่มด้านการสร้างแบรนด์ เน้นสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจและสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ให้กับลูกค้า 3.การรวมกลุ่มด้านการตลาด เน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความหลากหลาย พัฒนาพื้นที่ตลาด และการลดต้นทุน โลจิสติกส์

4.การรวมกลุ่มด้านการผลิต เน้นบริหารจัดการความเสี่ยง บริหารต้นทุนร่วมกันแบบ lean supply chain สร้างข้อได้เปรียบของการผลิตที่ตอบสนองตลาดได้รวดเร็ว 5.การรวมกลุ่มด้านวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว พัฒนาทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

และนวัตกรรมกระบวนการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และ 6.การรวมกลุ่มด้านการบริการ เน้นสร้างประสิทธิภาพของระบบการตอบสนองตลาด เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ การเงิน ภาคบริการและภาครัฐ พร้อมตอบสนองตลาดโลกได้ครบทุกมิติ

 

Chatuchak Weekend Market, Bangkok, Thailand
ภาพประกอบเนื้อหา

 

แม้ว่าจะมีการชะลอตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย แต่ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยก็สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยสามารถส่งออกได้มากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ในประเทศได้กว่า 320,000 ล้านบาท ส่งผลให้มีการจ้างงานมากกว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้ หากภาครัฐและภาคเอกชนสามารถร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น

โดยตั้ง Fashion Idea Space เชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์แฟชั่น พร้อมสามารถดัน Thai Brand แข่งตลาดโลก คาดว่า จะทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขยายตัวได้ประมาณ ร้อยละ 3-4 จากมูลค่าการส่งออกและการบริโภคทั้งภายในประเทศและอาเซียน

MThai News

ขอบคุณข้อมูลจาก…สำนักข่าวไทย