ไฟเขียว! บัตรประชาชนหาย-ชำรุด ทำใหม่จ่าย100บ.

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ไฟเขียว! บัตรประชาชนหาย-ชำรุด ทำใหม่จ่าย100บ.

ครม.ไฟเขียวเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชนหากหายหรือชำรุด จากเดิม20บาท เป็น100บาท ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

วันที่ 23 มิ.ย. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ จากเดิมฉบับละ 20 บาท เป็นฉบับละ 100 บาท

 

 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

 

เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สูงขึ้น รวมทั้งให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจพิจารณาประกาศให้เขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นเขตยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยให้มีผลนับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับที่แก้ไขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บอัตรา 20 บาท เป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราต้นทุนการดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนต่อ 1 คน ที่ต้องใช้งบประมาณฉบับละ 54.64 บาท โดยแยกเป็นค่าวัสดุบัตร ค่าวัสดุผลิตบัตรสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่ากระบวนการพร้อมข้อมูลต่อการใช้งาน ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตและค่าบริหารจัดการในการผลิตบัตร จึงทำให้ราคาต่อหน่วยมีราคาสูงกว่าราคาให้บริการจัดทำบัตรและทำให้เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาล

 

ที่มา เดลินิวส์

MThai News