ราชกิจจาฯ ประกาศใช้กฎกระทรวงขยายเวลาถือครอง LTF เป็น 7 ปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ราชกิจจาฯ ประกาศใช้กฎกระทรวงขยายเวลาถือครอง LTF เป็น 7 ปี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงขยายสิทธิประโยชน์การถือครอง LTF จาก 5 ปี เป็น 7 ปี มีผลปี 59 นี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2559 ) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ระบุ การขยายสิทธิการถือครองกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF จากเดิมถือลงทุน 5 ปีปฎิทิน หรือ 3 ปี 2 วัน เป็น 7 ปี ปฏิทิน หรือ 5 ปี 2 วัน จึงมีสิทธิในการลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท 

2

โดยขยายระยะเวลาการยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงดังกล่าว

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

 

 

ที่มา  ratchakitcha.soc.go.th

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News