จับตา! ประชุมบอร์ด กสท.กรณียุติให้บริการ ‘ไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ทีวี’

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / จับตา! ประชุมบอร์ด กสท.กรณียุติให้บริการ ‘ไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ทีวี’

จับตา! ประชุมบอร์ด กสท.กรณียุติให้บริการโครงข่าย ‘ไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ทีวี’ เหตุไม่ชำระค่าบริการตามสัญญา

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 36/2559 วันนี้ (17 ต.ค.) มีวาระการประชุมที่น่าจับตา คือ พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการขอพัก หรือ หยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Mux)

544913-01

เนื่องจากผิดสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จากกรณี กองทัพบก แจ้งประสงค์จะยกเลิกการให้การบริการโครงข่ายฯ แก่ ช่องไบรท์ทีวี ที่ผิดนัดชำระค่าเช่าใช้ และ อสมท. ขอระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องสปริงนิวส์ และ วอยซ์ทีวี (ขอระงับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป) เนื่องจากไม่ชำระค่าบริการโครงข่ายตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอแนวทาง กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายมีความจำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท.และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ และประชาชนภายหลังจากการหยุดพักให้บริการ

ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก กสท.แล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นช่องดิจิทัลทีวี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่าย เพื่อให้ช่องดิจิทัลทีวีสามารถดำเนินการติดต่อขอเช่าใช้ Mux จากรายใหม่เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

และดำเนินการแจ้ง กสท.เพื่อขอเห็นชอบความเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 180 วัน แต่กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายกรณีมีเหตุจำเป็นให้มีผลการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ล่วงหน้า 30 วัน รวมทั้ง Mux จะต้องดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนการหยุดให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท.

ส่วนผู้ใช้บริการ (ช่อง) ที่จะถูกพักใช้หรือหยุดการให้บริการ จะต้องดำเนินการติดต่อขอใช้บริการโครงข่ายรายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก Mux รายเดิม กรณีไม่สามารถติดต่อได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสท.โดยทันที ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก กสท.ก่อนยุติการให้บริการและปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามที่กำหนด

 

MThai News