เกษตรกรปลดหนี้เงินล้าน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เกษตรกรปลดหนี้เงินล้าน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรปลดหนี้เงินล้าน ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน สืบทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

จากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดแนวทางการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรคนหนึ่ง สามารถปลดหนี้หลักล้านได้ และด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น จึงตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้อื่น

“หนี้สิน” เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเกษตรกรของไทยมายาวนาน ซึ่ง นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เป็นเกษตรกรอีกคน ที่ประสบความล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ มีหนี้สินกว่า 1 ล้านบาท แต่สามารถพลิกชีวิตเริ่มต้นใหม่ และปลดหนี้ได้ด้วย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเริ่มต้นจากการทำนา เปลี่ยนมาทำสวนทุเรียนกับสวนยางพารา แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำประสบภาวะขาดทุน จึงหันมาทำสวนส้มหวังจะถอนทุนคืน แต่ต้องขาดทุนซ้ำเป็นหนี้สินอยู่ประมาณ 1 ล้านบาท

แต่ด้วยกฎระเบียบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ที่ระบุว่า หากใช้หนี้คืนไม่ได้ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่เช่นนั้นจะถูกยึดที่ดิน นายสมศักดิ์ จึงจำใจเข้าอบรมอยู่หลายครั้ง และด้วยแนวคิดจาก “นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร” เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงหันกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่

นายสมศักดิ์ ถอดความรู้จากตำรามาไว้บนดิน และบางครั้งก็คิดค้นนอกตำรา โดยมีหลักคิดพื้นฐานคือ ต้องมีกินก่อน ซึ่งการทำกินดินต้องดี จึงเริ่มหาวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัว เก็บมูลสัตว์ เศษซากมันสำปะหลัง หรือ ซังอ้อย มาทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยลองผิดลองถูกอยู่นาน และเมื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินระยองมาให้คำแนะนำ ภายในเวลาไม่กี่เดือนก็สามารถขายปุ๋ยจนใช้หนี้หมด

ความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้มีเกษตรกรนำแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ และเกิดการรวมกลุ่มกัน นายสมศักดิ์ จึงตัดสินใจปรับพื้นที่ 50 ไร่ สร้างฐานเรียนรู้ 10 ฐาน ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พลังงานทางเลือก และปศุสัตว์ ปลูกไร่เปรียบเทียบระหว่างใช้สารเคมีกับไร่อินทรีย์ และ ขยายผลไปสู่การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์

รวมถึงเน้นการแบ่งปันมากกว่าใช้เงินเป็นที่ตั้ง และทุกๆ วันที่ 9 ของเดือน จะเปิดสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อทำตามปณิธานที่ต้องการสืบทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News