ลูกค้าเฮ! ธอส. ให้ของขวัญปีใหม่ ผ่อนดีมีวินัยรับ 1,000 บาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ลูกค้าเฮ! ธอส. ให้ของขวัญปีใหม่ ผ่อนดีมีวินัยรับ 1,000 บาท

ลูกค้าเฮ! ธอส. จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ลูกค้าผ่อนดีมีวินัย รับของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.ผู้มีรายได้น้อย” โดยธนาคารจะจ่ายเงินจำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้า (ผู้กู้หลัก) ซึ่งทุกบัญชีต้องเข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย

1.วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท 2.ต้องไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงไม่เคยประนอมหนี้กับธนาคาร และไม่เคยมีประวัติการติดตามขอให้ชำระหนี้ค้าง 3.มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน โดยต้องชำระไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ ธนาคารกำหนดและตรงตามเวลาที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน และ 4.ต้องชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระ

ทั้งนี้ ลูกค้าตามเงื่อนไขดังกล่าวสามารถติดต่อที่ทุกสาขาขอรับเงินของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาท ได้ด้วยตัวเอง เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ ชำระเงินงวดรอบเดือนธันวาคม 2559 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ(ตัวจริง) ที่ทุกสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560