ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือ ปปช. ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือ ปปช. ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ครม. เห็นชอบมาตรการภาษี บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 12 จังหวัดทางภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเป็น 2 มาตรการย่อย ประกอบด้วย มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดยกำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคเงิน ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. ผ่านหน่วยงานราชการ โครงการ หรือตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร สามารถนำเงินมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า โดยหากเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะใช้ได้เฉพาะกรณีการบริจาคเงินเท่านั้น และ เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว

ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสามารถลดหย่อนได้ทั้ง เงินและทรัพย์สินแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายการกุศลของสาธารณะแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ  ส่วนอีกมาตรการคือ การขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ชําระภาษีอากร โดยขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษีอากร ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 12 จังหวัด ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคม- เดือนกุมภาพันธ์2560 สามารถนำไปยื่นได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 

ที่มา  JS100