ช็อปช่วยชาติ ช็อปช่วยชาติหักภาษี ภาษี ลดหย่อนภาษี เศรษฐกิจไทย

ช็อปช่วยชาติ หักภาษีได้ 15,000 บาท เริ่ม 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ช็อปช่วยชาติ หักภาษีได้ 15,000 บาท เริ่ม 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60

มติ ครม. เห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติหักภาษี 15,000 บาท เริ่ม 11 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60 รัฐสูญรายได้ 2,000 ล้าน แต่หนุน GDP 0.05% – อนุมัติงบ 4,719 ล้านช่วยเกษตรหลังน้ำลด

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี หรือ ช็อปช่วยชาติ โดยทางกระทรวงการคลังจะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. 2560 ในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ไม่รวมสุรา ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และน้ำมัน

โดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสูญรายได้จากมาตรการดังกล่าว 2,000 ล้านบาท แต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่ารายได้ที่เสียไป ซึ่งช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ได้ร้อยละ 0.05

นอกจากนี้ นายณัฐพร ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงิน 4,715.19 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1.75 ล้านราย และ 1.19 รายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งในรอบนี้จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจนครบทั้งหมด โดยมีวงเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีไร่ละ 5 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกร 1.51 ล้านไร่ จำนวน 7,075 ตัน ซึ่งจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง