กยท. ข่าวINN ยางพารา ราคายาง

กยท. ยัน บริหารงานมีประสิทธิภาพ ราคายาง เป็นไปตามกลไกตลาด

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กยท. ยัน บริหารงานมีประสิทธิภาพ ราคายาง เป็นไปตามกลไกตลาด

กยท. ยัน บริหารงานมีประสิทธิภาพ ยึดแผนนโยบายและเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ระบุ ราคายาง เป็นไปตามกลไกตลาด

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล ในฐานะ รองโฆษก การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า สถานการณ์ยางพารา ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่ปริมาณยางออกสู่ตลาดสูง ทำให้ราคายางในสภาพปกติ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง สำหรับปีนี้ภาพรวมราคายางเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ปัญหาราคายางขณะนี้สาเหตุที่แท้จริงมาจากปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกันส่งผลต่อราคาขาย

โดยประเทศผู้ผลิตหลักทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ราคาปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน แต่ราคายางในประเทศไทยยังคงสูงกว่าประเทศอื่น นอกจากนี้ยังมีประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 สูงมาก เช่น กัมพูชา เพิ่มขึ้น 33.1% อินเดีย เพิ่มขึ้น 21.0% และ เวียดนาม เพิ่มขึ้น 11.3% ทำให้ผลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก ทั้ง จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทำให้เกิดการชะลอซื้อของประเทศผู้ใช้ยางเหล่านี้

รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองหลายประเทศ ทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อและราคาในตลาดล่วงหน้า มีความผันผวนอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อราคายางของตลาดซื้อขายจริงในประเทศที่ปรับตัวลดลงตามไปด้วย อีกทั้งการเก็งกำไรของนักลงทุนทั้งตลาดซื้อขายจริงในประเทศและตลาดล่วงหน้า กระทบต่อการซื้อขายทำให้ราคาในตลาดนั้นๆ มีความผันผวนลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม กยท. ยืนยันว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานบริหารจัดการภายใต้แผนการดำเนินงานนโยบายและเป้าหมายที่รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กยท. วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้เกี่ยวข้องในวงการยางพารา อาจจะเห็นผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมุ่งหวังเพียงให้การพัฒนาวงการยางพาราทั้งระบบสามารถก้าวเดินไปอย่างมั่นคง