ของขวัญวาเลนไทน์ คืนดอกเบี้ย ธ.ก.ส. เกษตรกร

ธ.ก.ส. มอบของขวัญเกษตรกรมีวินัย ด้วยการคืนดอกเบี้ย

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส. มอบของขวัญเกษตรกรมีวินัย ด้วยการคืนดอกเบี้ย
ธ.ก.ส. ลดดอกเบี้ยสินเชื่อสีเขียว ขยายเวลาโครงการสินเชื่อ SME เกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต พร้อมคืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่มีวินัยดี 30% ทุกเดือนหลังชำระหนี้คืน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ธนาคารดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐานรับรอง

รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1 กรณีลูกค้ารายคน และ MLR–0.5 กรณีลูกค้าสถาบัน

ธ.ก.ส., ของขวัญวาเลนไทน์, คืนดอกเบี้ย,เกษตรกร

นอกจากนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตรที่คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ออกไปอีก 3 ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคมนี้ และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 / ธ.ก.ส. ได้ดำเนิน “โครงการชำระดีมีคืน”

โดยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ 30% ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 2.3 ล้านราย รวมต้นเงินกู้ประมาณ 220,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการคืนดอกเบี้ยตามโครงการดังกล่าว เมื่อคิดกลับคืนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เกษตรกรได้รับจะอยู่ที่ 4.9%

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้าส่งชำระคืนในอัตรา 30% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระในเดือนถัดไปแบบอัตโนมัติเดือนละครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้

ในกรณีที่มีหนี้คงเหลือจะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงิน กรณีไม่มีหนี้คงเหลือธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า พร้อมส่งข้อความสั้นให้เกษตรกรลูกค้ารับทราบ สำหรับโครงการชำระดีมีคืนในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้คืนเงินให้แก่ลูกค้าแล้วทั้งสิ้น 2,709 ล้านบาท