ตั้งบริษัทลูก ทีโอที สหภาพแรงงานทีโอที โอนทรัพย์สิน

ทีโอที แจง ตั้งบริษัทลูกเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ทีโอที แจง ตั้งบริษัทลูกเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีโอที แจง ตั้ง NBN Co เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย การโอนทรัพย์สินเป็นการโอนรัฐต่อรัฐ ทรัพย์สินยังคงเป็นของรัฐเช่นเดิม

ตามที่ สหภาพแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท) จัดตั้ง บริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ (บริษัท NBN Co) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัท NGDC Co)

ซึ่งเป็นบริษัทลูกตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบนด์ ของ บมจ.ทีโอที ไปไว้ในบริษัทลูกหรือ บริษัท NBN Co เนื่องจากเห็นว่าอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที ถือเป็นทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวจะส่งผลกระทบ ทำให้ บมจ.ทีโอที เสียหาย เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และพยายามจะเอาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปไว้ใน บริษัท NBN Co ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ

บมจ.ทีโอที ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (National Broadband Network : NBN Co)

1.1 บริษัท NBN จัดตั้งด้วยเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

1.1.1 เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยการจัดตั้งบริษัทโครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในปี 2560 ตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจของ บมจ.ทีโอที

1.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศด้านการลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมในระยะยาว ด้านการนำทรัพย์สินโครงข่ายภายในประเทศของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. มาร่วมกันจัดตั้งบริษัท NBN Co ทำให้ขอบเขตการดำเนินงานทั้งสององค์กรมีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนด้านการลงทุน

1.1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ทีโอที ในภาพรวมด้วยการแยกบทบาทด้านการวางโครงข่ายโทรคมนาคมออกจากงานด้านให้บริการลูกค้า

1.2 บริษัท NBN Co มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการค้าส่ง (Wholesale) โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ในลักษณะเปิดอย่างเสรี (Open access) ด้วยราคาที่เท่าเทียมและแข่งขันอย่างธรรมโดยมีการบริหารจัดการองค์กรที่คล่องตัวมากขึ้นและมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม

รวมทั้งเป็นกลไกของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าประเทศชั้นนำตามเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. การจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband Network: NBN Co) เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่สำคัญ ดังนี้

2.1 มติ คนร. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โดยการจัดตั้งบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น 100% จำนวน 3 บริษัท ได้แก่บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN Co) บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN Co) และ บริษัท ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC Co) โดย บมจ.ทีโอที ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดตั้ง บริษัท NBN Co

2.2 มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co) เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท จัดตั้ง บริษัท NBN Co และบริษัท NGDC Co และให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท มีหุ้นร่วมกันในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ตามสัดส่วนมูลค่าธุรกิจที่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท ทำการศึกษาไว้

โดยให้ ดศ. กำกับดูแลการดำเนินการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท ในช่วงเปลี่ยนผ่านภารกิจไปยัง บริษัท NBN Co และบริษัท NGDC Co อย่างใกล้ชิด และเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริหาร รวมทั้งกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟู บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท

2.3 มติ คนร. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กร ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท ว่า ได้จัดตั้ง บริษัท NBN Co และบริษัท NGDC Co แล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 และให้ทำการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัท NBN Co ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561

3. การดำเนินการของ บมจ.ทีโอที ในการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (National Broadband Network : NBN Co) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในข้อ 2

3.1 บมจ.ทีโอที ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท NBN Co เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดย บมจ.ทีโอที ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท NBN Co จึงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

3.2 การประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติสรุปได้ว่า เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินของ บมจ.ทีโอที ตามข้อมูลทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อชำระเป็นค่าหุ้นบริษัท NBN Co และให้โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไปบริษัท NBN Co ตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

โดยให้นำเสนอ ดศ. เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นกำหนดวันประชุมวิสามัญประจำปี ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อโอนทรัพย์สินไปยังบริษัท NBN Co ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.3 ปัจจุบัน บมจ.ทีโอที อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

การจัดตั้งบริษัท NBN Co ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ บมจ.ทีโอที ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตามนโยบายรัฐที่ส่งผ่านมาทาง คนร. และ ครม. นั้น บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว สำหรับการโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบนด์ของ บมจ.ทีโอที ไปบริษัท NBN Co ถือเป็นการโอนย้ายทรัพย์สินจากรัฐไปสู่รัฐเนื่องจากบริษัท NBN Co เป็นรัฐวิสาหกิจที่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท ถือหุ้น

ดังนั้น ทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินของรัฐเช่นเดิม อีกทั้งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นการลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนและเป็นการส่งเสริมการทำงานรูปแบบใหม่รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเดิม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการให้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นอกจากนี้การจัดตั้งบริษัท NBN จะเป็นการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจขายส่งบริการใยแก้วสื่อสัญญาณ ทั้งบริษัท NBN Co สามารถกำกับดูแลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานลดมาอยู่ในระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่าอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาด