ข่าวสดวันนี้ ผ้าไหม สุรินทร์

ดึงเอกลักษณ์สินค้าไทย ผลักดันหมู่บ้านผ้าไหมสุรินทร์ เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ดึงเอกลักษณ์สินค้าไทย ผลักดันหมู่บ้านผ้าไหมสุรินทร์ เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศ เมื่อปี 2553 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้าที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน และการให้บริการนักท่องเที่ยว

ปี 2554 บ้านท่าสว่าง พัฒนาเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในปี 2560 บ้านท่าสว่าง ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล และได้รับงบประมาณพัฒนาเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ผ้าไหมยกทอง เป็นผ้ายกทองชั้นสูง ลายแบบราชสำนักไทยโบราณ ความโดดเด่นเป็นผ้าทอมือสร้างลายต่างๆ ที่มีความงดงาม มีตะกอตั้งแต่ 350 ตะกอ ถึง 1,416 ตะกอ ต้องใช้ช่างทอประจำกี่แต่ละกี่ 4 คนขึ้นไป ผ้าไหมแต่ละผืนทอจากเส้นไหม ที่ย้อมจากสีธรรมชาติยกเป็นลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

cof

เมื่อปี 2546 บ้านท่าสว่างได้ทอเสื้อผ้าไหมให้แก่ผู้นำกลุ่มเอเปค และทอเป็นผ้าคลุมไหล่ถวายเป็นของขวัญที่ระลึกแด่พระราชอาคันตุกะนานาประเทศที่เสด็จพระราชดำเนิน มาร่วมงานฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นอกจากนี้บ้านท่าสว่างยังผลิตผ้าไหมมัดหมี่ รวมถึงลายประยุกต์ใหม่ๆ ตั้งแต่ 2 – 34 ตะกอ เช่น ผ้าลายอัมปรม ลายโฮล ผ้าพื้นบ้าน เป็นต้น และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาวและห้าดาว

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการที่บ้านท่าสว่าง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 จะนำเสนอพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านท่าสว่าง ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและภูมิปัญญา ในการทอผ้าไหมตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้