อีสปอร์ต เกม

ม.หอการค้า เปิดตัวหลักสูตร “บริหารธุรกิจด้านเกมและอีสปอร์ต” ที่แรกในไทย

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ม.หอการค้า เปิดตัวหลักสูตร “บริหารธุรกิจด้านเกมและอีสปอร์ต” ที่แรกในไทย
ม.หอการค้า จับมือ การีนาและนีโอลูชั่น เปิดตัวหลักสูตรแรกในไทย “ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต” เน้นปั้นธุรกิจด้านเกมสนองการเติบโตตลาดโลก

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาหลักสูตร “ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต” ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เน้นการเรียนบริหารธุรกิจด้านเกมโดยเฉพาะ ทั้งนี้เป็นการศึกษาตลาดเกมในระดับโลก เทคโนโลยีในการพัฒนาเกม การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจ

ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปทำธุรกิจได้จริง เช่น นักวางแผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเกมนักวางแผนเกม ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกม รวมถึงสตาร์ทอัพด้านเกมเป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังให้การสนับสนุนในด้านการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างเกมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจปละการค้าทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ในยุคปัจจุบันบุคคลากรของไทยมีความสามารถที่จะพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกมและสามารถพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการด้านเกม กีฬาอีสปอร์ตและสื่อดิจิทัลได้

ด้วยหลักสูตร “ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต” ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวให้กับโลกดิจิทัล เพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต, การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การเล่าเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต และโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต สอนโดยมืออาชีพในวงการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การีนาและนีโอลูชั่นจะมีส่วนในการร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเกม และยังจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกมและดิจิทัลมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในห้องเรียน อีกทั้งยังรับนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา เพื่อให้โอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานในองค์กรเกมและดิจิทัลตั้งแต่ชั้นปีที่ 1