ธ.ก.ส. ปิดบัญชี โครงการรับจำนำข้าว

ธ.ก.ส. แจงประเด็นปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส. แจงประเด็นปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว

ธ.ก.ส. ชี้แจงประเด็นบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ยืนยันการปิดบัญชีมีคณะทำงานและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงแล้วว่า รายงานการเงินแผ่นดินที่ตรวจรับรองโดย สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และมีการนำเสนอ สนช. นั้น ได้มีการดำเนินงานมาตั้งปี 2548 เป็นการรายงานการรับจ่ายเงินคงคลังของรัฐบาล มีการบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่ได้แสดงผลกำไรขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใดนั้น

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและจะมีการสรุปปิดบัญชีโครงการ โดยคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการ ฯ ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เป็นอนุกรรมการทำหน้าที่ สรุปภาระหนี้สิน ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ โดยจะแยกบัญชีออกจากการดำเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การปิดบัญชีดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทุกประการ

ขณะที่ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวอ้างดังนี้

1. หลักการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินในปัจจุบันเป็นหลักการที่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ให้จัดทำตามเกณฑ์คงค้างแบบผสม (Modified Accrual Basis) โดยมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

1.1 กรมบัญชีกลางทำบัญชีชุดรัฐบาลโดยบันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินคงคลังของรัฐบาลเป็นหลักด้วยเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ซึ่งประกอบด้วย รายการเงินรายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณที่ส่วนราชการฝากไว้กับกระทรวงการคลังและจะปรับปรุงบัญชีค้างรับค้างจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.2 กรมบัญชีกลางรวบรวมข้อมูลที่มีสาระสำคัญเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลจากส่วนราชการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการแทนรัฐบาล ได้แก่ ข้อมูลที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ข้อมูลเงินลงทุนจากสำนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้อมูลหนี้สาธารณะจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามลำดับ มาปรับปรุงบัญชีชุดรัฐบาล

1.3 กรมบัญชีกลางนำข้อมูลบัญชีตามข้อ 1.1 และ 1.2 แสดงในรายงานการเงินแผ่นดินส่งให้ สตง.ตรวจสอบและรับรอง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

2. โครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่ใช้เงินของ ธกส.ดำเนินการไปก่อนแล้วรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณชดใช้คืนเป็นรายปีจนกว่าจะครบวงเงิน ดังนั้น ธกส. จึงเป็นผู้ทำบัญชีโครงการนี้เพื่อแสดงต่อรัฐบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ ธกส.จึงไม่ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ต้องนำมาทำบัญชีในชุดรัฐบาล อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลางจะรับรู้รายการนี้และลงบัญชีเฉพาะการจ่ายเงินงบประมาณใช้คืนให้ ธกส.โดยลงบัญชีเป็นรายจ่ายตามงบประมาณตามปกติในปีที่ ธกส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3. จากหลักการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินตามเกณฑ์คงค้างแบบผสม (Modified Accrual Basis) ดังกล่าว จึงไม่มีหรือไม่สามารถมีรายการผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง จำนวน 536,908.30 ล้านบาท ที่ดำเนินการโดย ธกส.เป็นรายการบัญชีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากในรายงานการเงินแผ่นดินที่กรมบัญชีกลางจัดทำสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558และ 2557 ได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ได้เสนอ ครม.รับทราบ