ราคายางตกต่ำ สวนยาง เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9

ชาวสวนยางยึดศาสตร์พระราชา ทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ แม้ราคายางตก

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ชาวสวนยางยึดศาสตร์พระราชา ทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ แม้ราคายางตก

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรัง หันมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ในสวนยางพารา ทำให้มีรายได้วันละ 400 บาท ถึงแม้ว่าราคายางพาราตกต่ำก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน โดยยึดตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำการเกษตรจนประสบความสำเร็จ

วันนี้(6 ธ.ค. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายเชื่อง เพชรเล็ก เกษตรกรที่หันมาทำเกษตรผสมผสานมากว่า 16 ปี แล้วในปัจจุบันได้ให้นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก อายุ 43 ปี บุตรชายเป็นผู้ดำเนินการในการสานต่อการทำเกษตรผสมผสานภายในสวนยางพารา เนื่องจากบุตรชายเป็นคนรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม

นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก กล่าวว่า เมื่อก่อนนี้ได้ใช้พื้นที่จำนวน 14 ไร่ ปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว คือหวังเพียงราคายางพารา แต่เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ทดลองทำตามและมีการปรับพื้นที่ระหว่างร่องยางพาราในการปลูกผักเหมียง สละอินโด มังคุด เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก่ โดยเฉพาะผักเหมียงสามารถเก็บขายได้ทุกวัน มีรายได้วันละ 300-400 บาท ส่วนการขายต้นผักเหมียง ให้กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจมาซื้อไปปลูก ทำให้มีรายได้ปีละประมาณ 2 แสน

ดังนั้นการทำเกษตรผสมผสานจึงถือว่าประสบความสำเร็จเพราะยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และก็นึกไม่ถึงว่าราคายางพาราจะตกต่ำลงมากขนาดนี้ แต่ครอบครัวของตนก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใดจากราคายางพาราที่ตกต่ำ

ด้านนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จงหวัดตรัง กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกพืชผสมผสาน ที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดคือเกษตรกรชาวสวนยางพารา การทำเกษตรผสมผสานคือการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์และประมง ในพื้นที่ว่างระหว่างร่องยางพารา สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทุกวัน

อีกทั้งการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ยิ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้ารวมกลุ่มกัน ซึ่งเกษตรกรที่รวมกลุ่มจะคอยช่วยเหลือกัน ร่วมฝ่าฟันผ่านอุปสรรคจนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม การน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดสู่เกษตรกรนั้นจนเป็นการต่อยอดโครงการ 9101 จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมอย่างแน่นอน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในสวนยางพาราจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำสวนเกษตรผสมผสาน จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ทุกวัน ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำ