การไฟฟ้า ข่าวสดวันนี้ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟรี

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรคน ‘ใช้ไฟฟรี’ ไม่เกิน 230 บาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรคน ‘ใช้ไฟฟรี’ ไม่เกิน 230 บาท

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562 

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230.- บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง – 31 มกราคม 2562 เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้

ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยต้องชำระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 โดยกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิช่วยเหลือ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, PEA Shop และ PEA Mobile Shop ทุกแห่ง

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
  • พนักงาน PEA บันทึกข้อมูลในระบบ
  • PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน www.pea.co.th หรือ PEA Smart Plus

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด
  • PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 3. ลงทะเบียนผ่านตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
  • ผู้ใช้ไฟฟ้ากรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ
  • ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้านำแบบฟอร์มมายื่นให้พนักงาน PEA เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ
  • PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 4. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง 1129 PEA Call Center

  • เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด
  • PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 5. QR Code