1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย ถนนยางพารา แก้ปัญหาราคายางพารา

เดินหน้าโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทำถนนยางพารา

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เดินหน้าโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทำถนนยางพารา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดทำแบบสำรวจการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่รับซื้อน้ำยางสดหรือแปรรูปน้ำยางข้น สำหรับการเข้าร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร การยางแห่งประเทศไทยเขตทุกเขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปปริมาณการรับซื้อน้ำยางสด/กำลังการผลิตและแปรรูปน้ำยางข้นทั่วประเทศ จำนวน 41,352ตัน/เดือน แบ่งตามเขตต่าง ๆ ได้ดังนี้ เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 5,250 ตัน/เดือน เขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 6,090 ตัน/เดือน เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 10,984 ตัน/เดือน เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 3,311 ตัน/เดือน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 1,633 ตัน/เดือน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 10,670 ตัน/เดือน และเขตภาคเหนือ จำนวน 3,414 ตัน/เดือน

นอกจากนี้ ทาง กยท.ได้แจกรายชื่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 77 จังหวัด ที่จะนำน้ำยางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว โดยในจังหวัดนั้นเป็นสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ที่ อปท.สามารถไปเลือกซื้อน้ำยางสดจากกว่า 300 สถาบันทั่วประเทศได้เลย โดยในแต่ละจังหวัดจะมีทั้งเกษตรจังหวัด และ กยท.จังหวัดคอยอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ทาง กยท. ขอให้สหกรณ์รับซื้อยางพาราจากเกษตรกร/สถาบัน โดยอิงราคากลางที่ กยท.กำหนดในวันนั้น ๆ เพราะจะสูงกว่าราคาตลาดกลางยางพารา แต่จะบวกเพิ่มมากกว่าราคากลางที่ กยท.กำหนดก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางไม่ให้โดนกดราคาเมื่อนำยางมาขาย