กรมศุลกากร ภาษีนำเข้า ภาษีอากร เศรษฐกิจ

กรมศุลกากร แจงการนำเข้าแบบของเร่งด่วน ทำไมจ่ายภาษีเกือบ 7,000 บาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรมศุลกากร แจงการนำเข้าแบบของเร่งด่วน ทำไมจ่ายภาษีเกือบ 7,000 บาท

กรมศุลกากร ชี้แจงกรณีการแชร์ในสังคมออนไลน์ การชำระค่าภาษีอากรชุดนอนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำไมจ่ายภาษีเกือบ 7,000 บาท

ตามที่มีการโพสต์ข่าวใน Instagram ของ fluke777 และมีการแชร์ในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการชำระค่าภาษีอากรชุดนอนที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาประมาณ 15,000 บาท ต้องชำระค่าภาษีอากรเกือบ 7,000 บาท ทำให้เกิดความสงสัยในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรายนี้ กล่าวคือการนำเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าชุดนอน และผู้นำเข้าได้ใช้บริการการผ่านพิธีการศุลกากรและขนส่งจากบริษัท DHL จำกัด

โดยการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการนำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน เลขที่ A015X620100662 รายการที่ 24 ซึ่งมีรายละเอียดการสำแดงดังนี้

-สำแดงชนิดสินค้าเป็น Jersey short, Jersey top ประเภทพิกัด 61034900 อัตราอากร 30%

-ราคา FOB. 378.76 GBP หรือ 15,828.61 บาท โดยมีค่าขนส่ง (Freight) 1,180 บาท และค่าประกันภัย (Insurance) 158.29 บาท รวมเป็นราคา CIF. 17,166.90 บาท

-ค่าอากร 30% คิดเป็นจำนวนเงิน 5,150.07 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดเป็นจำนวนเงิน 1,562.19 บาท รวมค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ 6,712.26 บาท

ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green line) และได้ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรแบบการนำเข้าของเร่งด่วนโดยถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และชำระภาษีอากรครบถ้วนตรงตามใบเสร็จรับเงินแบบใหม่ (กศก.123) เลขที่ 1190-115296/15.01.62 (23/39) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบการนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน ทางอากาศยาน ได้ตามแผนภาพเอกสารแนบท้ายนี้ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ส่วนบริการศุลกากร 3 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2134-3798

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน

ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรที่ถูกต้องตรงประเด็นได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. website : https://www.customs.go.th

2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/

3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms

4. Line Official Account