บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือ ‘บัตรคนจน’ ยังไม่ได้รับเงิน ‘ค่าชุดนักเรียน’, ‘เงินเกษตร’ ต้องทำอย่างไร?

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้ถือ ‘บัตรคนจน’ ยังไม่ได้รับเงิน ‘ค่าชุดนักเรียน’, ‘เงินเกษตร’ ต้องทำอย่างไร?

จากกรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ปรากฎว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าหลักเกณฑ์ ยังไม่ได้รับเงินจากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม จำนวน 500 บาท ต่อบุตร 1คน และมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 บาท 

กรณีนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า สามารถส่งเอกสารไปตรวจสอบและรอรับเงินย้อนหลังได้ โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.02-2739020#3279, 3224 ให้ปฏิบัติดังนี้

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม จำนวน 500บาท ต่อบุตร 1คน

  • ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของบุตรทุกคน (หากท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร ท่านจะถูกตัดสิทธิตามหลักเกณฑ์นี้โดยอัตโนมัติ)
  • ผู้ลงทะเบียนรอบปี 60 สำเนาอยู่ที่ธนาคาร
  • ส่วนท่านที่ลงทะเบียนรอบปี 61 และรอบเพิ่มเติมฯ สามารถสอบถามได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดที่ท่านลงทะเบียน
  • โดยให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง
  • พร้อมแนบสำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและของบุตรทุกคนที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2. มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 บาท

  • เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งระบุว่าท่านเป็นเกษตรกร อาทิ เกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรทำไร่ทำสวน
  • หากระบุอาชีพนอกเหนือจากเกษตรกรไม่ได้รับเงิน ทั้งนี้จะเป็นผู้ลงทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ก็ได้ แต่ในใบลงทะเบียนต้องแจ้งว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกร
  • โดยให้จนท.เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง

ทั้ง 2 กรณีขอให้ส่งเอกสาร โดยระบุดังนี้

กรุณาส่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ แขวงและเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วงเล็บมุมซองส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเงินช่วยเหลือเปิดเทอม หรือ เงินช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วจึงจะทำการโอนเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 เดือนหรือนานกว่านั้น หลังจากได้รับเอกสาร

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6