น้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ

เปิดงบประมาณ ‘สำนักการระบายน้ำ’ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

Home / สกู๊ปข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิดงบประมาณ ‘สำนักการระบายน้ำ’ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

หลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของ กทม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา จนมีข่าวออกมาว่า สร้างความไม่พอใจให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรามาดูว่า หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่าง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร นั้น มีการใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการควบคุม อำนวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนต่างๆ อันเป็นระบบระบายน้ำหลัก 

สำนักการระบายน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสำนักงานและระดับกอง ได้แก่

 • สำนักงานระบบควบคุมน้ำ เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองระบบท่อระบายน้้า เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองระบบคลอง เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองเครื่องจักรกล เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • กองสารสนเทศระบายน้้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ

โดยมีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 629 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,753 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จ้านวน 2,274 อัตรา (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561)

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ในแผนงานปกติ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • งบประมาณประจำปี สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจ้าปี
 • งบกลาง ประเภทเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมประจำปีและแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี
 • เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีแผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน เมื่อเงินงบกลางประเภทสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมไม่เพียงพอ เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร
 • เงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับโครงการ/แผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

งบประมาณประจำปี 2562 = 3,496,354,214 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2562 = 914,172,300 บาท

งบประมาณประจำปี 2561 = 2,964,257,700 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2561 = 1,499,588,900 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

 • มีการกีดขวางทางน้ำไหล
  – จากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน
  – จากท่อระบายน้ำลงสู่คลองโดยท่อระบายน้ำชำรุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอื่นๆ
  – ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้ำคูคลองทำให้มิอาจขุดลอกขยายความกว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลได้ง่าย
  – ระบบสูบน้ำมีขยะและวัชพืชจำนวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ำมาติดที่ตะแกรงกั้น
  ขยะ ก่อนเข้าเครื่องสูบน้้า
 • แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน
 • เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำขัดข้อง

ที่มา: สำนักการระบายน้ำ