SME สสว. อย. เครื่องสำอางไทย เอสเอ็มอี

หนุน SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทยสู่สากล

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / หนุน SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทยสู่สากล

สสว. ผนึกกำลัง อย. และ Central Lab Thai หนุน SMEs ไทย จัดโครงการยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย สู่สากล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ CENTRAL LAB THAI จัดโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อช่วยสนับสนุนให้ SMEs ได้รับมาตรฐานสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางและอาหาร

เน้นจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า สนับสนุนการตรวจสารปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง (Toxic) และให้คำปรึกษาในการตรวจประเมินสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานสินค้า อย. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานสินค้าของ SMEs ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจรายย่อย และบุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิกของ สสว. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและผ่านการคัดเลือกจำนวนรวม 1,000 ราย เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก อย. และกิจกรรมที่สอง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์คูปองส่วนลดรายละ 3,000 บาท

เพื่อใช้บริการตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการกับ Central Lab Thai เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย และกิจกรรมสุดท้าย เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการตรวจประเมินสถานที่ผลิตในการยื่นขอมาตรฐาน อย.

ผู้ประกอบท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-9406881 และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง แอปพลิเคชัน SME connect ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป