กรมสรรพากร บ้าน

ข่าวดี! ซื้อบ้าน-คอนโด ตั้งแต่ 30​เม.ย.62 ถึงสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 แสนบาท

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ข่าวดี! ซื้อบ้าน-คอนโด ตั้งแต่ 30​เม.ย.62 ถึงสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 แสนบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • สิทธินี้จะได้เฉพาะบ้านราคาไม่เกิน 5,000,000บาท
  • หากมีผู้กู้หลายราย การยื่นลดหย่อยภาษีรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แสนบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญที่น่าสนใจคือ หากประชาชนท่านใด ทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือ คอนโด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 2 แสนบาท

ซึ่งมีเงื่อนไขคือ ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับประกาศฉบับนี้ ได้มีข้อความระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีเนื้อหาสำคัญ อาทิ ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้

(1)ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

(2)ต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000บาท และต้องไม่ใช่กรณีที่เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีการแยกสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาก่อสร้างออกจากกัน

(3)ต้องเป็นการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามจำนวนที่จ่ายจริงที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2562 และต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว

(4)ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี2562ที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้ในปี2563

(5)ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองมาก่อน

(6)การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ให้ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

(7)กรณีที่ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทุกคนโดยเฉลี่ยการได้รับยกเว้นภาษีตามส่วนของกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนแต่รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงและไม่เกิน 200,000บาท