ข่าวสดวันนี้ ทีโอที บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ

ครม. เห็นชอบ ให้ ทีโอที และ กสท. ควบรวมกิจการ เป็น บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. เห็นชอบ ให้ ทีโอที และ กสท. ควบรวมกิจการ เป็น บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ประเด็นน่าสนใจ

  • มาตรการนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จใน 6 เดือน
  • โดยให้กระทรวงการคลัง ถือหุ้นทั้งหมด 100 %
  • ยืนยันการควบรวมจะไม่มีการปรับลดพนักงานของทั้งสองบริษัท
  • เล็งส่งร่วมประมูล 5G

นางนฤมล ภิญโญสิน วัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ บมจ. ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทร คมนาคม (CAT) ควบรวมกิจ การเป็นบริษัทเดียวตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทที่ตั้งใหม่ใช้ชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom : NT Co.) โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด 100%

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำกับดูแลดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ TOT และ CAT ควบ รวมบริษัทให้แล้วเสร็จภาย ใน 6 เดือนนับจากวันที่ ครม.มีมติ พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รับทราบทุกเดือนต่อไป

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่า จะไม่มีการปรับ ลดพนักงานของทั้งสองบริษัท ที่ควบรวมแน่นอน ส่วนอัตรา เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการจัดซื้อจัดจ้างแบบจีทูจีนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจ NT ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำเสนอให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามาช่วยให้ NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม.ได้มีมติให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวัน ที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ให้ทั้ง 2 บริษัทจัดตั้ง 2 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โครงข่าย บรอด แบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่าง ประเทศและศูนย์ข้อมูลอิน เทอร์เน็ต จำกัด (NGDC)

และ ให้ดำเนินการตามมติ ครม.ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ TOT และ CAT รับพนักงานที่ลาออกไปทำงานที่ NBN และ NGDC ให้กลับเข้าทำงานในระดับเดิม และได้สิทธิประ โยชน์เท่าที่ได้อยู่เดิมในวันที่ลาออกไปอยู่ NBN และ NGDC และให้นับอายุงานต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบหลักการให้ TOT และ CAT เข้าร่วม ประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะ เฮิรตซ์ (MHz), 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ตามเงื่อนไขประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ที่เกี่ยวข้อง