ข่าวสดวันนี้ อิออน ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรนา

อิออน ประกาศลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / อิออน ประกาศลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

เพจ AEON Thana Sinsap ได้มีการเผยแพร่ข้อความว่า ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาภาระลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการดังกล่าวด้วยลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำของแต่ละบัตรรวมถึงการพักชำระหนี้ โดยมีข้อควมระบุว่า

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าดังที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ มาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งจะครบกำหนดชำระ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประเภทสินเชื่อ บัตรเครดิตอิออน

ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) เป็นดังนี้

  • 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564
  • 8% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565
  • 10% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

  1. ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท
  2. ยกเว้นรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Plan)

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังนี้

  • 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท*ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Pay)
ยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

สินเชื่อเช่าซื้อ

(1)รถจักรยานยนต์ : วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
(2) รถยนต์ : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ

ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้