ข่าวสดวันนี้ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ

คกก.ผู้สูงอายุ เพิ่มเงินยังชีพผู้สูงอายุ 50 – 100 บาทต่อเดือน

Home / การเงิน-การคลัง, คลิป / คกก.ผู้สูงอายุ เพิ่มเงินยังชีพผู้สูงอายุ 50 – 100 บาทต่อเดือน

“คณะกรรมการผู้สูงอายุ” เห็นชอบเพิ่มเงินยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4 ล้านคน เป็น 50 – 100 ต่อเดือน

นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 3/2561 เห็นชอบแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามมติคณะกรรมการการบริหารกองทุนผู้อายุ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยผู้สูงอายุที่จะได้เงินช่วยเหลือดังกล่าว ต้องอยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 ล้านคน

แยกเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มเดือนละ 100 บาท / ส่วนผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ได้รับเพิ่มเดือนละ 50 บาท ซึ่งระยะแรก เตรียมจัดสรรให้ 3 เดือนก่อน เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2561

สำหรับแหล่งเงินที่จะมาจัดสรรช่วยเหลือผู้สูงอายุดังกล่าว มาจากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งขณะนี้ มีเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุแล้วประมาณ 1,402 ล้านบาท ขณะที่มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร่วมสมทบเงินบริจาค ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 515 ราย วงเงินประมาณ 1 ล้านบาท จึงอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้พอเพียง ร่วมบริจาคเพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่อไป