รัฐวิสาหกิจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากฯ ยืนหนึ่ง 5 อันดับ รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด ครึ่งปีแรก ปีงบฯ 2562

Home / การเงิน-การคลัง / สำนักงานสลากฯ ยืนหนึ่ง 5 อันดับ รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด ครึ่งปีแรก ปีงบฯ 2562

17 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมจำนวน 93,354 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 16,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 ของประมาณการสะสม

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน รวมจำนวน 67,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

รัฐวิสาหกิจ รายได้นำส่ง (ล้านบาท)
1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 22,842
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12,924
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500
5. ธนาคารออมสิน 9,270
                    อื่นๆ 26,139
รวมทั้งหมด 93,354