ลูกค้าออมสินยิ้ม! ครม.เห็นชอบลดภาระดอกเบี้ย ให้ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระดี

Home / การค้าการลงทุน / ลูกค้าออมสินยิ้ม! ครม.เห็นชอบลดภาระดอกเบี้ย ให้ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระดี

ครม.เห็นชอบมาตรการลดภาระดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้เงินจากธนาคารออมสินที่มีประวัติผ่อนชำระดี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนต รีวันนี้ (20 ธ.ค. 59) ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติมาตรการทางเศรษฐกิจลดภาระดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้เงินจากธนาคารออมสิน โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

ธนาคารออมสิน, คณะรัฐมนตรี
ธนาคารออมสิน

มาตรการดังกล่าวเป็นของขวัญปีใหม่จากธนาคารออมสิน ที่มอบให้กับลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีประวัติการชำระเงินกู้ดีมาโดยตลอด 12 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่มีสินเชื่อไม่เกิน 3 แสนบาท

ซึ่งธนาคารออมสินจะคืนดอกเบี้ย ร้อยละ 30 ในรอบ 12 เดือน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชี หรือนำไปหักกับเงินต้นคงเหลือ ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระ หรือถูกตัดหนี้เป็นศูนย์ ธนาคารจะช่วยปรับโครงสร้างเงินต้น พร้อมขยายระยะเวลาการชำระออกไป 2 เท่าของระยะเวลา แต่ไม่เกิน 10 ปี

เมื่อผ่อนชำระได้แล้ว 12 เดือน ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่ผิดนัดและคืนดอกให้ร้อยละ30 เพื่อลดเงินต้น สำหรับดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้คงเหลือใครจ่ายชำระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาและไม่เกินระยะเวลาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

นอกจากนี้นายกอบศักดิ์ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมยังรับทราบแนวทางการดำเนินการของธนาคารออมสิน เพื่อรองรับแนวทางสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่

  • 1. เงินฝากประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยให้ดอกเบี้ยเพิ่มจากดอกเบี้ยเผื่อเรียก (0.5%) อีก 1% รวมเป็น 1.5% โดยมีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • 2. สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Morgage ที่ให้ผู้สูงวัยสามารถนำที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้ของตนเองมาค้ำประกันเป็นสินเชื่อเพื่อการยังชีพ โดย ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้เป็นรายเดือนไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเมื่อรวมอายุผู้กู้และสัญญากู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
  • 3. สินเชื่อเคหะลูกตัญญู สำหรับผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตนเองและคู่สมรส โดยผู้กู้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดาและมารดาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือมีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาในการยื่นภาษีไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชีเพื่อนำไปจัดหาหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6-12 เดือนสามารถผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี
  • 4. สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ถึง 70 ปี ที่ต้องการนำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย สินเชื่อโครงการประชารัฐเพื่อประชาชนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือจัดเครื่องมือจึงใช้ในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ยในปีแรก ส่วนปีที่ 2-5 คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติส่งผลให้รายได้ลดลง

โดยธนาคารจะพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทที่ประสบภาวะน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ยระหว่าง 50-100% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระตามปกติรวมถึงขยายเวลาในการชำระหนี้ได้เท่ากับระยะเวลาที่ขอพักชำระหนี้เงินต้น