Grab Assist คนพิการ ผู้สูงอายุ แกร็บ

แกร็บ เปิดตัว GrabAssist ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

Home / การตลาด / แกร็บ เปิดตัว GrabAssist ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

“แกร็บแอสซิสท์” เป็นบริการด้านการเดินทางที่สนับสนุนให้ผู้นั่งรถเข็น ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางสายตาและทางการได้ยิน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและพึ่งพาตัวเองได้

การเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อระลึกถึงวันคนพิการสากลขององค์การสหประชาชาติ ที่ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี

ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แกร็บได้ตอบรับและเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว โดยส่งพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บกว่า 60 รายเข้าร่วมการอบรมและฝึกทักษะเพื่อการบริการให้กับคนพิการประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ทักษะเหล่านี้รวมถึงการจัดการกับเก้าอี้รถเข็น การพับเก็บรถเข็น อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนพิการจากรถเข็น ความรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นเช่น ชื่อถนน จุดหมายปลายทาง และค่าโดยสาร การต้อนรับผู้โดยสารที่พิการทางการเห็น รวมถึงการใช้บทสนทนาที่เหมาะสม

โดยตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป แกร็บแอสซิสท์ จะเริ่มให้บริการในพื้นที่ในกรุงเทพฯ โดยยานพาหนะที่ให้บริการนี้ สามารถรองรับรถเข็นแบบพับเก็บได้และอุปกรณ์ช่วยเดิน ผู้ขับขี่แกร็บแอสซิสท์จะต้องเข้ารับการอบรมภาคบังคับในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ โครงสร้างราคาค่าบริการแกร็บแอสซิสท์จะคำนวณจากระยะทางจริงและแสดงราคาชัดเจนก่อนทำการจอง ทั้งนี้ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ที่ให้บริการแกร็บแอสซิสท์จะเสียค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่ต่ำลงกว่าปกติ เพื่อชดเชยกับเวลาในการเข้ารับการอบรมและช่วยเหลือผู้โดยสาร