รัฐบาลเตรียม! 6 มาตรการ ลดค่าครองชีพประชาชน

รัฐบาลเตรียม! 6 มาตรการ ลดค่าครองชีพประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลังไปศึกษาองค์ประกอบต้นทุนราคาสินค้าที่มีสัดส่วนสูงและหามาตรการลดต้นทุนโดยกำหนดให้มาหารืออีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า