คำขวัญวันเด็ก ปี 2555

Home / ข่าวทั่วไป / คำขวัญวันเด็ก ปี 2555

 คำขวัญวันเด็ก ปี 2555

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ดังนี้

“สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

ทั้งนี้ในวันที่ 14 ม.ค. 2555 ซึ่งเป็น วันเด็กประจำปี 2555 นายกฯก็มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

………………………………………………………………………

คำขวัญวันเด็ก

2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร (งดจัดงานวันเด็ก)
2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร  อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร  ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์  สามัคคีคือพลัง
2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์  เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี

2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2534 นายอานันท์ ปันยารชุน  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2535 นายอานันท์ ปันยารชุน  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

2536 นายชวน หลีกภัย  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537 นายชวน หลีกภัย  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

2541 นายชวน หลีกภัย  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2542 นายชวน หลีกภัย  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543 นายชวน หลีกภัย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544 นายชวน หลีกภัย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

2550 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2551 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com